IQB stomsystem

IQB-stomsystem
Prefabricerat – ekonomiskt och enkelt

IQB stomsystem består av samverkansbalkar och -pelare som tillverkats helt färdiga i fabrik. Samverkanspelare har små yttre dimensioner jämfört med stålpelare, vilket underlättar vid byggnationer av höga byggnader och stora pelarlaster. Inte minst i trånga utrymmen av olika slag innebär små dimensioner stora fördelar.

Inbyggt brandskydd

Balkar dimensioneras för att uppfylla brandklass R60 eller R90. Pelare dimensioneras för att uppfylla brandklass R30, R60, R90 eller R120. Någon yttre brandisolering som exempelvis inklädnad eller brandskyddsmålning behövs inte. Både kostnaderna och dimensionerna blir mindre! Brandskyddsmålning bygger på att färgen sväller omkring 40 millimeter vid brand. Då bildas ett isolerande skikt som fördröjer uppvärmningen av stålet och därför krävs extra utrymme runt konstruktionerna. Du kan inte ansluta exempelvis en vägg hur som helst till brandskyddsmålade balkar eller pelare för då förhindras svällningen. Det är också viktigt att brandskyddsmålning utförs under rimligt torra och varma förhållanden. Detta behöver du inte tänka på med ett inbyggt brandskydd.

Bedömningar/ Rekommendationer

IQB Stomsystem har fått totalbedömningen Rekommenderas av Byggvarubedömningen. Detta är den bästa klassen en produkt kan bedömas till. För att totalbedömningen rekommenderas skall bli aktuell måste samtliga nedanstående villkor uppfyllas, vilket IQB Stomsystem alltså gör. 

 • Alla innehållskriterier är bedömda som rekommenderas.
 • Inget livscykelkriterium är bedömt som undviks.
 • Minst 50 % av de för varan relevanta livscykelkriterierna är bedömda som rekommenderas.

IQB Stomsystem finns även med i SundaHus Miljödata. SundaHus Miljödata är till för att hjälpa fastighetsägare att säkerställa medvetna materialval. Produkten bedöms utifrån flera olika egenskaper och klassificeras enligt en av fem olika klasser, där A är den bästa.

IQB Stomsystem har klassen A.

A är produkter som

 • ger minimal hälso- eller miljömässig påverkan kopplad till PRIO-egenskaper enligt Kemikalieinspektionen (dvs. cancerframkallande-, reproduktionsstörande-, hormonstörande-, allergiframkallande ämnen m fl.)
 • inte är klassificerade som hälso- eller miljöfarliga vid byggskedet
 • inte påverkar innemiljön negativt genom för höga emissioner av flyktiga organiska ämnen
 • ger minimalt bidrag till smogbildning
 • inte avger för höga halter av formaldehyd (enligt E1-standarden)
 • ger minimal belastning på naturresurser och mindre bidrag till deponibergen
 • har en lång teknisk livslängd (gäller utvalda produktgrupper)
 • inte riskerar att bidra till ohållbara skogsbruk
 • inte har för låg transparens kring innehållet i produkten

Se referenser»

© 2014 VSAB Huvudkontor och fabrik Lidköping
Västsvenska Stålkonstruktioner AB
Jungmansgatan 16
531 40 Lidköping Sweden

VSAB Fabrik Emtunga, Vara
Västsvenska Stålkonstruktioner AB
Vårgatan , Emtunga
534 91 Vara Sweden